Mūzikas mācība, solfedžo un mūzikas literatūra

Šīs mācību programmas apgūst visi Mūzikas skolas audzēkņi neatkarīgi no otras izvēlētās izglītības programmas.  

Mūzikas teorija

Solfedžo (2 mācību stundas nedēļā).

Mūzikas teorijas programmas mērķi:

  • attīstīt visus mūzikas uztverei, atskaņošanas praksei un muzikāli radošai darbībai nepieciešamos muzikālās dzirdes komponentus - melodisko, harmonisko dzirdi, metroritma un formas izjūtu un muzikālo atmiņu,
  • attīstīt sadarbības prasmes, strādājot pāros un grupā, 
  • veidot muzikālo domāšanu, rosināt audzēkņus praktiskai muzicēšanai un turpmākajai interesei par mūziku.

Mūzikas literatūra

Mūzikas literatūras stundas sākas   5. klasē ar vienu stundu nedēļā.

Programmas mērķis:

  • radīt audzēkņos vēlmi klausīties dažādu stilu un žanru mūziku, sniedzot tās pilnvērtīgai uztverei nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes,
  • skolēni iepazīstas ar mūzikas vēsturi, izcilākajiem komponistiem Eiropā un Latvijā, prot atrast informāciju, diskutēt un kritiski domāt.

Solfedžo un mūzikas literatūru P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skolā pasniedz:

 Ilze Butāne Baiba Pētersone