Aizkraukles novada pašvaldības domes 2022.gadā pieņemtie saistošie noteikumi Nr.2022/16  "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Aizkraukles novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa kā līdzfinansējums par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, tajā skaitā P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolā. Līdzfinansējuma maksa vienam izglītojamajam noteikta 15 EUR mēnesī.

No līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā attiecīgajā mācību gadā  atbrīvo izglītojamo šādos gadījumos:

- izglītojamais ir persona ar invaliditāti, bārenis vai bez Vecāku gādības palicis bērns;

- izglītojamais ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgās ģimenes statuss;

- izglītojamais ir daudzbērnu ģimenes loceklis Bērnu tiesību aizsardzības likuma tiesību normu izpratnē.

No līdzfinansējuma maksas 50 % apmērā attiecīgajā mācību gadā  atbrīvo izglītojamo šādos gadījumos:

- izglītojamais ir no ģimenes, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss;

- skolā mācās vismaz divi bērni no vienas ģimenes.

Atgādinām, ka daudzbērnu, maznodrošinātas un trūcīgas ģimenes statuss ir atbilstoši pašvaldības noteikumiem jāatjauno Aizkraukles novada Sociālajā dienestā, Daugavas ielā 1, Aizkraukle.